Кредиттік оқыту технологиясы

Кредиттік оқыту технологиясын пайдалану арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:

 1. білім көлемін біріздендіру;
 2. оқытуды барынша даралау үшін жағдай туғызу;
 3. білім алушылардың өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту;
 4. білім алушының оқудағы шынайы жетістіктерін оларды тиімді бақылау рәсімдері негізінде анықтау.

Кредиттік оқыту технологиясы мыналарды көздейді:

 1. білім алушылар мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығынын бағалау үшін кредиттер жүйесін енгізу;
 2. білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын қамтамасыз ететін элективтік пәндердің каталогына енгізілген таңдауы бойынша пәндерді олардың таңдау еркіндігі;
 3. білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі;
 4. білім алушылардың білім траекториясын таңдауына ықпал ететін эдвайзерлерді оқу үдерісіне тарту;
 5. оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану;
 6. білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың өзіндік жұмыстарын жандандыру;
 7. оқу үдерісін ұйымдастыруда факультетке (бөлімге) және кафедраларға академиялық еркіндік беру, білім беру бағдарламаларын қалыптастыру;
 8. оқу үдерісін қағазды және электронды тасымалдағыштардағы барлық қажетті оқу және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;
 9. білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістерін пайдалану;
 10. әрбір оқу пәні бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесін пайдалану.

ҚарМУ-де академиялық ұтқырлықты жоспарлау мен ұйымдастыруда келесі нормативтік құжаттар қолданылады:

Элективті пәндердің каталогы
Тіркеуші Кеңсесі туралы